Waneer je een bestelling plaatst ga je automatisch akkoord met onze algemene voorwaarde
Bedrijfsnaam: ISANOA intimates
KVK registratie:  78613485
Bedrijfsadres: Marconiweg 15, 3899 BR Zeewolde
Mailadres klanten service: [email protected]

1. Definities
1.1 ISANOA intimates gevestigd te Zeewolde
1.2 Klant: Degene met wie ISANOA intimates een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Partijen: ISANOA intimates en klant samen
1.4 Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt
1.5 U dient deze Voorwaarden te lezen alvorens u een bestelling plaatst. Wanneer u producten bestelt bij ISANOA intimates, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens ISANOA Intimates
2.2 ISANOA intimates is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit zonder vermelding van de reden meegedeeld.
2.3  Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Prijzen en verzendkosten
3.1 Alle prijzen die ISANOA intimates hanteert zijn in euro’s en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
3.2 Factuur vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB
3.3 Alle prijzen die ISANOA intimates hanteert voor haar producten of diensten, op haar website, social media of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan ISANOA intimates  te allen tijde wijzigen.
3.4 Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die ISANOA intimates kon voorzien te allen tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
3.5 De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
3.6 Indien u besluit om uw volledige of gedeeltelijke bestelling te annuleren dan betalen wij de verzendkosten niet terug.

4. Betalingen
4.1 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.
4.2 De klant geeft ISANOA intimates toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5. Herroepingsrecht

5.1 Producten kunnen binnen 14 dagen na levering zonder opgegeven reden worden geretourneerd. ISANOA intimates kan wel vragen om een reden maar deze is de klant niet verplicht om te geven.

5.2 Retouren kunnen ten alle tijden worden geweigerd mochten deze niet voldoen aan het retourbeleid van ISANOA intimates

5.3 Producten gekocht met meer dan 25% korting kunnen alleen worden geretourneerd voor store credit te besteden op isanoaintimates.nl

5.4 Als je een cadeau ontvangt bij je bestelling omdat je boven een bepaald bedrag uitkomt, en je door het retourneren van items onder dat minimale bestelbedrag komt of je de hele bestelling retour stuurt, dien je het cadeau ook te retourneren. Als dit niet gebeurt, wordt de waarde van het cadeau ingehouden op het bedrag dat wordt gecrediteerd.

6. Levering
6.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
6.2 Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

7. Levertijd
7.1 De levertijd van alle producten van ISANOA intimates bedraagt maximaal 5 werkdagen (met uit zondering van feestdagen) tenzij anders gecommuniceerd of het product op pre-order wordt besteld.
7.2 De door ISANOA intimates opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7.3 De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van ISANOA intimates
7.4  Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden.

7.5 Waneer een product door een klant wordt besteld tijdens een pre-order bedraagt de levertijd maximaal 3 weken.

8. Verpakking en verzending
8.1 Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan ISANOA intimates niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
8.2 Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan ISANOA intimates, bij gebreke waarvan ISANOA intimates niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

9. Klachten
9.1 De klant dient een door ISANOA intimates geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
9.2 Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant ISANOA intimates daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
9.3 De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming inclusief fotografisch bewijs, zodat ISANOA intimates in staat is hierop adequaat te reageren.
9.4 De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussenpartijen.

10. Wijziging van de overeenkomst
10.1 Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt te zijn om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen beide partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

11. Wijziging algemene voorwaarden
11.1 ISANOA intimates is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
11.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang  kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
11.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal ISANOA intimates zoveel mogelijk met de klant bespreken.
11.4 De klant is gerechtigd om bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

12. Kortingen 

12.1 Kortingen zijn alleen geldig tijdens de sale periode, de kunnen achteraf niet worden verrekend.

12.2 De 10% welkoms korting kan niet worden gecombineerd met andere acties en kortingen. 

12.3 Als je een cadeau ontvangt bij je bestelling omdat je boven een bepaald bedrag uitkomt, en je door het retourneren van items onder dat minimale bestelbedrag komt of je de hele bestelling retour stuurt, dien je het cadeau ook te retourneren. Als dit niet gebeurt, wordt de waarde van het cadeau ingehouden op het bedrag dat wordt gecrediteerd.